Kategoria: Funkcja i forma

JĘZYK FORM

Te wszystkie lampy naftowe, mosiężne samowary, żelazka i moździerze mają przeciez ożywić monotonię współczesnych wnętrz, rozładować bezbarwną pudełkowatość standardowych mieszkań Czy zatem krytyczny stosunek do

RYZYKOWNE STWIERDZENIE

Można również zaryzykować twierdzenie, że tak naprawdę język ten nigdy nie zdobył prawdziwej popularności, akceptacja była bardziej rezul­tatem braku alternatywy niż rzeczywistego uznania ze stro­ny

WSPÓŁCZESNA MONOTONIA

Monotonia współczesnych osiedli, ograniczenie pozostają­cej do dyspozycji przestrzeni mieszkalnej, nużące podobień­stwo masowo produkowanych dóbr materialnych ma przeciez swoje obiektywne przyczyny, jest rezultatem złożonej konstelacji uwarunkowań

POSZUKIWANIE NOWYCH FORM

Współczesność, chociaż poszu­kuje nowych form i nowych dróg kształtowania tego oto­czenia, chociaż głąbiej wnika w istotę ludzkich potrzeb i doznań, nie przestaje, bo i nie

RÓŻNE ŚRODOWISKA

Nie była to oczywiście droga jedyna, w różnych krajach różne środowiska rozwiązywały ten dylemat rozmaicie, nie zmienia to jednak faktu, że główną, oficjalną tendencją, szczególnie

ROZWÓJ TENDENCJI

Rozwój tendencji określanych ogólnie mianem funkcjona­lizmu pozostawał w ścisłym związku z ogólnymi przemia­nami cywilizacyjnymi, przede wszystkim zaś z przemiana­mi w samej technice, której ciągłe doskonalenie

KLASYCZNY PRZYKŁAD

Klasycznym przykładem może tu być samochód osobowy, który po I wojnie światowej przekształcił się z prymitywnej bryczki porusza­nej silnikiem w pojazd, którego zewnętrzny wygląd był

HISTORYCZNA EWOLUCJA

W pracy Dzieje sześciu pojęć Władysław Tatarkiewicz ukazując historyczną ewolucję różnych kategorii piękna, wspomina również o odmianie piękna związanej z katego­rią odpowiedniości. Tradycyjny termin: odpowiedniość,

RODZĄCE SIĘ TENDENCJE

Między innymi David Hume w swym Traktacie o naturze ludzkiej zawarł refleksję, że piękno wielu dzieł rąk ludzkich jest pochodną ich dostosowania do funkcji, jaką

W POŁOWIE STULECIA

Przecież jeszcze w połowie ubiegłego stulecia John Ruskin, angielski krytyk i teoretyk sztuki sformułował znaną opinią, że architektura nie jest niczym innym niż ornamentem dodanym

IDEE W EUROPIE

W Europie idee funkcjonalizmu, mimo występujących w hi­storii precedensów, przyjmowały się z trudem, pierwszym krokiem była konieczność przezwyciężenia powszechnego upodobania do zdobnictwa przedmiotów użytkowych. Znaj­dujący

WSPÓŁCZESNE POJĘCIE FUNKCJI

Tutaj nie uniknięto pewnej prze­sady, kryterium funkcji, jakkolwiek w teorii ujmowane do­statecznie szeroko, w praktycznych realizacjach raziło nie­jednokrotnie zbyt wąskim utylitaryzmem. Mieszkanie to maszyna do